מי הם בעלי תפקידים המתחייבות  בבקשה להיתר בניה?

מי הם בעלי תפקידים המתחייבות  בבקשה להיתר בניה?

עפ”י  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש”ל-1970:

הגדרות בעלי תפקידים : 

“אחראי לביצוע שלד” – מי שנתמנה בידי הקבלן הראשי כאחראי לביצוע השלד.

 “מתכנן שלד הבנין” – מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת על פי תקנות המהנדסים, ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון שלד הבנין נושא הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;

“עורך הבקשה” – מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה, כעורכם, או הבא במקומו.

"האחראי לביקורת על הביצוע"-ממונה ע"י היזם( היזם בבנייה פרטית הבונה הוא היזם)

 

עפ”י תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע”ו-2016*

הגדרות :

 “בעל היתר” – מי שעל שמו הוצא היתר;

“אחראי לביקורת על הביצוע” – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:  (המפקח מטעם היזם)

(1)   מונה לאחראי לביקורת על הביצוע מטעם בעל ההיתר;

(2)   אינו האחראי לביצוע שלד הבניין;

(3)   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או רשום בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית,

באחד מהמדורים האלה: מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח.

ולעניין ביקורת על ביצוע של מבנה פשוט .

גם הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באחד מהענפים האלה:

(א)   הנדסה אזרחית – במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה;

(ב)   הנדסת בניין – במדור בניין או במדור אדריכלות;

(ג)    אדריכלות – במדור אדריכלות;

 “אחראי לביצוע שלד הבניין” – מי שמתקיימים לגביו כל אלה: (מנהל הפרויקט/ המהנדס מטעם הקבלן)

(1)   מונה לאחראי לביצוע שלד הבניין מטעם הקבלן;

(2)   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית באחד מהמדורים האלה:

מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח; ולעניין ביצוע שלד של מבנה פשוט .

גם הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים באחד מהענפים האלה:

(א)   הנדסה אזרחית – במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה;

(ב)   הנדסת בניין – במדור בניין;

“עורך הבקשה” – מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות;

 

חלק ג’: הגשת בקשה להיתר

סימן א’: מינוי עורך בקשה ועורכי משנה

מבקש ההיתר

26. בעל זכות במקרקעין או מי שקיבל הסכמה לכך מבעל זכות במקרקעין רשאי להגיש בקשה להיתר (להלן – מבקש ההיתר).

חובת מינוי

27. מבקש ההיתר ימנה:

(1)  עורך בקשה ראשי;

(2)  עורך משנה בתחום הנדסת המבנים, למעט בקשה להיתר שבשל אופייה או מהותה אין צורך למנות לה עורך משנה בתחום הנדסת המבנים;

(3)  מורשה נגישות אם נדרש לפי סעיף 158ו3 לחוק;

(4)  לבקשה להיתר הכוללת יישום של שיטת בנייה חדשה – ממונה על שיטת הבנייה החדשה; הממונה יהיה בעל כשירות כקבוע באישור הזמני.

מינוי עורכי משנה וחלוקת האחריות לעריכה

28 (א)  מבקש ההיתר רשאי למנות עורכי משנה נוספים לבקשה להיתר, כל אחד לגבי תחום אחר בעבודת הבנייה נושא ההיתר המבוקש, וכן רשאי הוא למנות עורך משנה לכמה תחומים בעבודת הבנייה.

(ב)  עריכה כאמור בתקנת משנה

(א) תהיה מחולקת לתחומים ובלבד שלא יישאר במכלול פעולות הבנייה כמתואר בבקשה,

תחום שלגביו אין אדם שחתם על הבקשה כעורך משנה, ככל שנדרש עורך משנה בתחום האמור.

חתימה על הבקשה תק’ תש”ף-2020

29.    בקשה להיתר כולל כל המסמכים הנדרשים, תיחתם בחתימתו של עורך הבקשה ויצורף לה העתק האישור על מינויו בידי מבקש ההיתר.

חלק ז’: אישור תחילת עבודות

סימן א’: מינויים נדרשים

חובת מינוי בעלי תפקידים

71.    (א)  לא תבוצע בנייה או עבודה לפי היתר אלא לאחר שבעל ההיתר מינה את בעלי התפקידים שלהלן ומסר הודעה על כך לרשות הרישוי:

(1)   אחראי לביקורת על הביצוע;

(2)   קבלן ואחראי לביצוע שלד הבניין שמינה הקבלן או בעל ההיתר;

(3)   אחראי לתיאום עם מכון הבקרה, אלא אם כן הייתה הבקשה מסוג הבקשות ששר האוצר קבע לגביהן כי לא נדרשת בהן בקשה של מכון בקרה.

(ב)  בעל ההיתר רשאי למנות, נוסף על האחראי לביקורת על הביצוע כאמור בתקנת משנה (א)(1),

אחראים נוספים לביקורת על הביצוע ויחולו לעניין זה הוראות תקנה 28,

ובלבד שהודעה על מינוים תצורף לבקשה להתקשרות עם מכון הבקרה ולבקשה לאישור תחילת עבודות.

חתימה על קבצים

72.    קבצים שיגישו לרשות הרישוי ולמכון הבקרה האחראי לביקורת על הביצוע או עורכי משנה ייחתמו בידי עורכיהם, אשר יאשרו בחתימתם כי המסמכים תואמים את היתר הבנייה.

סימן ב’: התקשרות עם מכון הבקרה

התקשרות עם מכון בקרה

73.    היה ההיתר מסוג ההיתרים שלגביהם קבע שר האוצר לפי סעיף 157(ג )לחוק כי נדרשת בקרת ביצוע של מכון בקרה,

יתקשר בעל ההיתר עם מכון בקרה אשר יבצע בקרת ביצוע על עבודות הבנייה על פי ההיתר,

והכול לפי תקנות עבודת מכון בקרה.

הודעת מכון הבקרה

74.    מכון הבקרה יודיע לרשות הרישוי על עריכת הסכם התקשרות ויצרף להודעות את המסמכים הנדרשים בתקנות עבודת מכון בקרה.

סימן ג’: אישור תחילת עבודה

חתימת האחראי לביקורת על הביצוע תק’ תש”ף-2020

75.    בקשה לאישור תחילת עבודה תיחתם בחתימתו של האחראי לביקורת על הביצוע ויצורף לה אישור על מינויו בידי בעל ההיתר.

פנייה לאישור רשות הרישוי למסירת ההודעה

76.    (א)  האחראי לביקורת על הביצוע יגיש לרשות הרישוי בקשה לאישור תחילת עבודה שיצוין בה המועד הצפוי לתחילת ביצוע העבודה לפי ההיתר; להודעה כאמור יצורפו כל אלה:

(1)   מספר ההיתר אשר מבוקש לבצע עבודות לפיו;

(2)   אישור על התקשרות עם מכון בקרה בדבר בקרת ביצוע כאמור בתקנה 74;

(3)   נספחים, צרופות ומסמכים אחרים אשר נקבע בהיתר כי יש להעבירם לרשות הרישוי טרם מתן אישור תחילת העבודה;

(4)   קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו;

(5)   הודעה בדבר מינוים של בעלי התפקידים לביצוע העבודה כאמור בתקנה 71.

(ב)  הייתה הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר לפי סעיף 157ג לחוק כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה, יצורפו להודעה גם המסמכים האמורים בתקנות עבודת מכון בקרה.

תפקידי האחראי לביקורת על הביצוע וסמכויותיו

87.    (א)  אחראי לביקורת על הביצוע או אחראי משנה, כל אחד בתחום אחריותו, כפי שמינה בעל ההיתר לפי תקנה 71(ב), יבדוק אם עבודות הבנייה בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, ולפי חיקוק, לרבות התנאי בדבר העסקת קבלן רשום (להלן – ביקורת).

(ב)  הביקורת תיערך על ידי האחראים לביקורת על הביצוע לסוגיהם, ולפי העניין, לפחות בגמר שלבים אלה:

(1)   סימון קווי הבניין;

(2)   גמר יסודות הבניין;

(3)   גמר הקמת השלד, ואם הקמתו מחייבת הקמת מקלט, אחד או יותר, או עריכת שינויים במקלט קיים או

עם תום הקמתו של המקלט העליון בבניין או בגמר עריכת שינויים כאמור, הכול לפי העניין;

(4)   גמר הבנייה.

(ג)   תקנה זאת תחול גם על ביצוע תוספת בנייה לבניין קיים, בשינויים המחויבים.

תחולה על האחראי לביצוע השלד

90.הוראות סימן זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על האחראי לביצוע שלד הבניין.

ככל שהדבר נוגע לעריכת הביקורת, לשלביה ולמועדיה, לדיווח עליה, לתוצאות של העדר דיווח במועדו,

ולאחריות בנזיקין על אי-קיום הוראות חלק זה.

שמירת אחריות קבלן תק’ תשע”ח-2018

90א.  אין באחריות עורכי הבקשה להיתר או באחריות מתכנן שלד הבניין או באחריות האחראי לביצוע שלד הבניין .

או האחראי לביקורת על הביצוע, לפי חלק זה.

כדי לפטור קבלן מאחריותו לביצוע הבנייה לפי ההיתר ולאיכותה, לרבות אחריות לקיום פיקוח מלא וביקורת על ביצוע הבנייה, לפי כל דין.

סימן ד’: פיקוח עליון

ביצוע פיקוח עליון על הבנייה

91.    עורך הבקשה להיתר ועורכי המשנה ככל שמונו, יבצעו פיקוח עליון (להלן, כל אחד מאלה – מבצע פיקוח עליון), מתחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר ועד קבלת תעודת גמר.

פירוט הפיקוח העליון

92.    מבצע פיקוח עליון יבצע פעולות אלה:

(1)  פיקוח עליון על התאמת ביצוע הבנייה באתר לתכניות העבודה המאושרות התואמות להיתר ולמפרטי הבנייה;

(2)  הנחיית בעלי התפקידים מטעם בעל ההיתר והקבלן;

(3)  מעקב אחר בדיקות המעבדה שיועברו אליו ומתן הנחיות בעקבות תוצאות בדיקה;

(4)  עדכון תכניות העבודה והמפרטים, על פי שינויי התכן, ככל שישנם, בזמן ביצוע הבנייה.

פיקוח עליון על שלד הבניין

93.    הפיקוח העליון על בניית שלד הבניין יכלול פעולות אלה:

(1)  הפעולות המפורטות בתקנה 92 ככל שהן נוגעות לבניית שלד הבניין;

(2)  ביקורת על אופן ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד המבנה בכל קומה מקומותיו, לרבות הרכבתם ומתן אישור ליציקת התקרות,

או הרכבתן בכל קומה בנפרד; לעניין זה, “אלמנט ראשי” – כפי שהוגדר בידי מתכנן שלד הבניין בתכנית הקונסטרוקציה;

(3)  עדכון תכנית הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים, ככל שיידרש, על פי שינויים, אם ישנם, בזמן ביצוע בניית השלד.

אופן ביצוע הפיקוח העליון

94.    הפיקוח העליון יבוצע באופן זה:

(1)  ייערכו ביקורים באתר הבנייה, בידי מבצע הפיקוח העליון:

ביקורים כאמור ייערכו במספר ובמועדים הדרושים כדי לקיים את הפעולות הנדרשות לפי תקנות 92 ו-93;

(2)  מבצע הפיקוח העליון רשאי לייפות את כוחו של עובד מטעמו לערוך את הביקורים כאמור בתקנות אלה,

ובלבד שהעובד הוא בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביו הוא עורך את הביקורים במקומו של מבצע הפיקוח העליון.

החלפה והתפטרות עורך בקשה ראשי ועורכי משנה

112.  (א)  מבקש היתר רשאי בכל עת לפני מתן ההיתר,

להודיע לרשות הרישוי על החלפת עורך בקשה או עורכי משנה שמונו לפי תקנה 28 באדם אחר המוסמך לשמש עורך בקשה:

להודעה על החלפת עורך בקשה כאמור תצורף הודעתו של עורך הבקשה החדש על הסכמתו לשמש עורך הבקשה לכתחילה, בצירוף הודעת מבקש הבקשה להיתר בדבר החלפת עורך בקשה כאמור.

(ב)  עורך בקשה רשאי בכל עת לפני מתן ההיתר, להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה לרשות הרישוי ולמבקש ההיתר;

עשה כן, לא תמשיך רשות הרישוי בבדיקת הבקשה להיתר, כל עוד לא הוחלף עורך הבקשה כאמור בתקנת משנה (א).

(ג)   אין בהתפטרותו של עורך הבקשה או בהחלפתו בלבד כדי לשחרר את עורך הבקשה ומבקש ההיתר מהתחייבויותיהם לפי כל דין.

שינויים בתחום האחריות לעריכה

113.  (א)  מבקש ההיתר או בעל ההיתר, לפי העניין, רשאי לשנות, להרחיב או לצמצם את תחומי הפעולה של עורך הבקשה או עורכי המשנה כפי שפורטו בבקשה, אם התקיימו שני אלה:

(1)   האדם המיועד לשמש עורך משנה לתחום פעולה פלוני, מוסמך לכך;

(2)   נשלחה הודעה לרשות הרישוי, שצורפה לה הסכמתו בכתב של המיועד לשמש עורך הבקשה או עורך משנה.

(ב)  לעניין תקנה זו, דין חלוקת תחום הפעולה של עורך בקשה יחיד כדין שינוי תחומי הפעולה של כמה עורכי משנה.

(ג)   התפטר עורך משנה לפני מתן ההיתר, לא תמשיך רשות הרישוי בבדיקת הבקשה להיתר, כל עוד לא הוחלף עורך המשנה, אלא אם כן עורך הבקשה נתן את הסכמתו לשמש עורך משנה לאותו העניין.

החלפת בעלי תפקידים

114.  בעל ההיתר רשאי בכל עת להחליף בעל תפקיד באדם אחר המוסמך לשמש כאותו בעל תפקיד ושהסכים בכתב לשמש בעל התפקיד, ויחולו הוראות תקנות 112 ו-113 בשינויים המחויבים.

התפטרות בעלי תפקידים

115.  בעל תפקיד רשאי בכל עת, להתפטר מתפקידו ויחולו הוראות תקנה 112 בשינויים המחויבים:

התפטר האחראי על הביצוע, לא ימשיך מכון הבקרה בבקרת הביצוע, כל עוד לא הוחלף כאמור בתקנה 113(א).

התפטרות אחראי לביקורת ומינוי אחר במקומו

116.  (א)  אחראי לביקורת על הביצוע רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה למהנדס ולבעל ההיתר,

ובלבד שצורף להודעת ההתפטרות למהנדס דיווח על ביקורת באתר הבנייה כאמור בתקנה 89,

שערך לא יותר משישה ימים לפני מתן ההודעה.

(ב)  תחילתה של הודעת ההתפטרות היא שבוע ימים לאחר מסירתה לידי המהנדס ולידי בעל ההיתר.

(ג)   התפטר אחראי לביקורת על הביצוע, ימנה בעל ההיתר במקומו אדם אחר הכשיר למינוי:

המינוי יהיה בהודעה למהנדס שתצורף לה הודעה של האחראי החדש לביקורת על הסכמתו לשמש אחראי לביקורת על הביצוע.

(ד)  החל ביום מינויו יבוא האחראי החדש לביקורת על הביצוע לעניין חלק זה, במקום האחראי לביקורת על הביצוע.

(ה)  כל עוד לא התמנה אחראי חדש לביקורת על הביצוע לפי סעיף זה,

רואים את העבודה שבוצעה אחרי תחילת ההתפטרות של האחראי הקודם כעבודה שבוצעה שלא בהתאם להיתר,

אפילו שבוצעה לפי שאר תנאי ההיתר.

(ו)   תקנות משנה (ג), (ד) ו-(ה) יחולו, בשינויים המחויבים,

גם על סיום תפקידו של אחראי לביקורת על הביצוע מחמת מותו או בשל פיטוריו בידי בעל ההיתר, ויחולו הוראות אלה:

(1)   בעל ההיתר יודיע למהנדס על סיום התפקיד בסמוך לאחר המועד שבו הסתיים;

(2)   האחראי החדש לביקורת על הביצוע יגיש בתוך 10 ימים מתחילת מינויו דוח על ביקורת באתר הבנייה כאמור בתקנה 89,

שערך לא יותר משישה ימים לאחר מועד הביקורת.

(ז)   הוראות תקנה זו יחולו גם על האחראי לביצוע שלד הבניין.

שמירת התחייבויות חוזיות

117.אין בהתפטרות בעל תפקיד כדי לשחרר את האחראי לביקורת על הביצוע ואת בעל ההיתר מהתחייבויותיהם לפי כל דין.

אחריות בנזיקין

118.  לעניין סעיף 63 לפקודת הנזיקין,

החיובים שהוטלו על אחראי לביקורת על הביצוע נועדו גם להגנתם של אלה העלולים להיפגע מביצועה של עבודה הבנייה שלא בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק, לתכניות או לתקנות האחרות שהותקנו לפי החוק.

חלק י”ג: ביטול, תחילה והוראות מעבר

ביטול

120.  בטלות –

(1)  תקנות 2 עד 18 ו-20 עד 27 והתוספות הראשונה והרביעית לתקנות בקשה להיתר;

(2)  תקנות התכנון והבנייה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ”ב-1992;

(3)  תקנות התכנון והבנייה (פיקוח עליון על הבנייה), התשנ”ה-1992;

תק’ תשע”ח-2018

(4)  תקנות התכנון והבנייה (מידע נדרש להיתר), התשנ”ב-1992.

  • הנוסח המחייבת הינו הנוסח המלא והמעודכן כמופיע בחוק ובתקנות הרלוונטיות, כפי שמתעדכן מעת לעת. 

שתפו את הכתבה
פייסבוק
טוויטר
לינקדין
אימייל
טלגרם
WhatsApp

כתבות נוספות

לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים: